Literatura

Oto poprawiony i uzupełniony, (ale jeszcze nie kompletny), spis zalecanej literatury dla piszących prace dyplomowe z logistyki.

literatura logistyka

Centra logistyczne

 • Chaberek M.: Integracyjne funkcje centrum logistycznego. „Spedycja i Transport", nr 7/8/104/605/ 2000, s. 3-6.
 • Chaberek M.: Makro i mikroekonomiczne aspekty wsparcia logistycznego. Wyd. Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2002
 • Fechner I.: Centra logistyczne. Cel, realizacja, przyszłość, Instytut Logistyki i Magazynowania, Poznań 2004
 • Rucińska (red.), Funkcje centrum logistycznego w łańcuchu dostaw [W:] Dostosowanie Polskiego Transportu do Unii Europejskiej. Wyzwania dla przedsiębiorstw. Uniwersytet Gdański, Gdańsk 2001, s. 158-167

 

Ekologistyka i logistyka utylizacji

 • Korzeniowski A., Skrzypek M.: Ekologistyka zużytych opakowań, Instytut Logistyki i Magazynowania, Poznań 1999
 • Korzeń Z.: Ekologistyka, Wyd. Instytut Logistyki i Magazynowania, Poznań 2001
 • Bilitewski B., Hardtle G., Marek K., Podręcznik gospodarki odpadami. Teoria i praktyka, Wyd. Seidel-Przywecki, Warszawa, 2003
 • Żegadło M. (red.), Strategia gospodarki odpadami komunalnymi, Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych, Poznań 2001

 

Koszty i kontroling logistyczny

 • Chaberek M., Mańkowski C.: Koncepcja wykorzystania teorii gier do optymalizacji logistycznych problemów decyzyjnych według kryterium minimalizacji kosztów. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Gdańskiego „Ekonomika Transportu Lądowego Nr 25/2003, s. 185-192
 • Chaberek M.: System zarządzania kontrolingowego w przedsiębiorstwach transportowych. Założenia modelowe. [W:] Ekonomika Transportu. Praca zbiorowa pod red. K. Szałuckiego. „Inżynieria Maszyn". AW Wrocławskiej Rady FSNT NOT, Wrocław 2003. ISSN -1426-708X. s. 19 do 27
 • Jędralska K.: Controlling w zarządzaniu przedsiębiorstwem - nowe wyzwania. (cz. 1.). Logistyka nr 1/2005.
 • Kapcia B.: Activity - Based Costing jako metoda zarządzania procesami logistycznymi. Habex. Gliwice 1996
 • Mańkowski C.: Kontroling i logistyka zaopatrzenia jako czynniki synergiczne gospodarowania. Wyd. Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2005
 • Reszka L.: Koncepcja identyfikacji kosztów logistycznych z punktu widzenia pełnego cyklu życia systemu wsparcia logistycznego [W:] Modelowanie procesów i systemów logistycznych, cz. III. Praca zbiorowa pod red. M. Chaberka, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2003
 • Sokołowski T.S.: Controlling w logistyce /www.controlling.info.pl/
 • Śliwczyński B.: Controlling w zarządzaniu logistyką. Wyd. Wyższa Szkoła Logistyki, Poznań 2007
 • Twaróg J.: Koszty logistyki przedsiębiorstw. Wyd. ILiM, Biblioteka Logistyka, Poznań 2003
 • Twaróg J.: Mierniki i wskaźniki logistyczne. Wyd. ILiM, Biblioteka Logistyka, Poznań 2005

 

Logistyka dystrybucji

 • Christopher M., Strategia zarządzania dystrybucją, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa 1999
 • Christopher M.: Strategia zarządzania dystrybucją. Wyd. Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa 1996
 • Czubała A.: Dystrybucja produktów. PWE, Warszawa 2001.
 • Reszka L.: Optymalizacja hurtowej sieci dystrybucyjnej jako zadanie logistyczne [W:] Rucińska D. (red.): Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Gdańskiego. Ekonomika Transportu Lądowego. Nr 24 . Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego Gdańsk 2003.
 • Rutkowski K. (red.), Logistyka dystrybucji. Wyd. SGH, Warszawa 2005

 

Logistyka miejska

 • Tundys B.: Logistyka miejska. Koncepcje. Systemy. Rozwiązania. Difin, Warszawa 2008
 • Szymczak M.: Logistyka miejska. Wydaw. Akademii Ekonom. w Poznaniu, Poznań 2008
 • Wyszomirski O. (red.) Transport miejski. Ekonomika i organizacja. Wyd. Uniw. Gdańskiego, Gdańsk 2008

 

Logistyka międzynarodowa

 • Abt S. (red.), Logistyka ponad granicami. ILiM, Poznań 2000.
 • Chaberek M.: Organizacyjno - gospodarcze i informacyjne płaszczyzny integracji międzynarodowych procesów logistycznych. [W:] Konferencja pt.: „Problemy włączenia Polski do europejskiego systemu transportowego", Sopot 1997
 • Gołembska (red.), Funkcje logistyki w procesie globalizacji. [W:] Eurologistyka drogą do sukcesu firmy. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2001, s. 153-167
 • Gołembska E., Szuster M. (red.), Logistyka międzynarodowa w gospodarce światowej. Wydaw. Akademii Ekonom. w Poznaniu , Poznań 2008
 • Gołembska E., Szymczak M.: Logistyka międzynarodowa. Wyd. PWE, Warszawa 2004
 • Gołembska E.: Internacjonalizacja i globalizacja przedsiębiorstwa i gospodarki. Prace Naukowe AE we Wrocławiu Nr 930 /2002.
 • Płaczek E.: Logistyka międzynarodowa. Wyd. Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 2006
 • Szczepaniak T. (praca zbiorowa): Transport i spedycja w handlu zagranicznym. PWE, Warszawa 2002

 

Logistyka w przedsiębiorstwie

 • Brzeziński M.: Logistyka w przedsiębiorstwie. Wyd. Bellona, Warszawa 2006.
 • Ciesielski M.: Logistyka w tworzeniu przewagi konkurencyjnej firmy. Wyd. AE, Poznań 2001
 • Ficoń K.: Procesy logistyczne w przedsiębiorstwie. Wyd. Impuls Plus Consulting, Gdynia 2001
 • Gołembska E., Szymczyk M.: Informatyzacja w logistyce przedsiębiorstw. PWN, Warszawa 1997.
 • Hejduk I.K.: Logistyka w małych firmach. Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstw nr 3/1992.
 • Kisperska-Moroń D.: Podstawy podejmowania decyzji logistycznych w przedsiębiorstwie. Wyd. AE, Katowice 2002.
 • Krawczyk S.: Metody ilościowe w logistyce (przedsiębiorstwa). Wyd. C.H. Beck, Warszawa 2001.
 • Krawczyk S.: Metody ilościowe w planowaniu działalności przedsiębiorstwa, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2001
 • Skowronek C., Sarjusz-Wolski Z.: Logistyka w przedsiębiorstwie, PWE, Warszawa 2008
 • Witkowski J. (red.), Logistyka w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Wyd. AE, Wrocław 2002
 • Witkowski J.: Logistyka firm japońskich. Wyd. AE, Wrocław 1999.
 • Wojciechowski T.: Marketingowo-logistyczne zarządzanie przedsiębiorstwem. Wyd. Difin, Warszawa 2007

 

Logistyka zaopatrzenia

 • Bendkowski J., Radziejewska G.: Logistyka zaopatrzenia w przedsiębiorstwie. Wyd. Politechniki Śląskiej, Gliwice 2005
 • Chaberek M. (praca zbiorowa): Rachunek decyzyjny w logistyce zaopatrzenia. Wydawnictwo Gdańskiej Wyższej Szkoły Humanistycznej, Gdańsk 2002.
 • Chaberek M. (red.), Rachunek decyzyjny w logistyce zaopatrzenia. GWSH, Gdańsk 2003
 • Kowalska K.: Logistyka zaopatrzenia. Wyd. Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 2005
 • Lysons K.: Zakupy zaopatrzeniowe. PWE, Warszawa 2004.
 • Sarjusz-Wolski Z.: Strategia zarządzania zaopatrzeniem. Wyd. Placet, Warszawa 2002.
 • Wojciechowski T.: Zarządzanie sprzedażą i zakupem materiałów. PWE, Warszawa 1999.

 

Łańcuchy dostaw

 • Adamczewski P.: Informatyczne wspomaganie łańcucha logistycznego. Wyd. AE, Poznań 2001.
 • Baraniecka A.: ECR Efficient Consumer Response. Łańcuch dostaw zorientowany na klienta, ILiM, Poznań 2004
 • Blaik P., Matfiejczyk R.: Logistyczny łańcuch tworzenia wartości. Wyd. Uniw. Opolskiego, Opole 2008.
 • Bozarth C., Handfield R.B.: Wprowadzenie do zarządzania operacjami i łańcuchem dostaw. Wyd. Helion, Gliwice 2007.
 • Chaberek M.,. Petrykowska J.: Logistyczne łańcuchy dostaw w świadomości i praktyce (wybranych) firm polskich. [W:] Zarządzanie marketingowe w polskich przedsiębiorstwach. Stan, zastosowanie, tendencje i kierunki zmian. Wydaw. Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Toruń 2002,  s. 113-127
 • Chaberek M.: Bezpieczeństwo łańcuchów dostaw. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Gdańskiego „Ekonomika Transportu Lądowego" Nr 35/2007, s. 11-20.
 • Christopher M.: Logistyka i zarządzanie łańcuchem dostaw. Strategie obniżki kosztów i poprawy poziomu obsług. Wyd. II. Polskie Centrum Doradztwa Logistycznego, Warszawa 2000
 • Christopher M.: Logistyka i zarządzanie łańcuchem podaży. Wyd. Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków 1998
 • Ciesielski M. (red.), Instrumenty zarządzania łańcuchami dostaw. PWE, Warszawa 2009
 • Ciesielski M. (red.), Sieci logistyczne. Wyd. Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2002
 • Fechner I.: Zarządzanie łańcuchem dostaw. Wyższa Szkoła Logistyki, Poznań 2007
 • Goldratt E. M.: Łańcuch krytyczny. Wyd. WERBEL, Warszawa 2000.
 • Kisperska-Moroń D. (red.), Pomiar funkcjonowania łańcuchów dostaw. Wydaw. Akademii Ekonom. w Katowicach, Katowice 2006.
 • Kisperska-Moroń D., Płaczek E., Piniecki R.: Koszty zewnętrzne logistyki w zarządzaniu łańcuchem dostaw. Wyd. Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 2002
 • Kisperska-Moroń D.: Rola organizacji procesowej w integracji zarządzania łańcuchem dostaw. [W:] Pod red. D.Kisperska-Moroń: Struktury organizacyjne dla potrzeb logistyki. Wyd. Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 2000
 • Łupicka A.: Sieci logistyczne. Wyd. Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2006
 • Łupicka-Szudrowicz A.: Zintegrowany łańcuch dostaw. Wyd. Akademii Ekonomi w Poznaniu, Poznań 2004
 • Pluta-Zaremba A.: Efekt byczego bicza w łańcuchach dostaw. Gospodarka Materiałowa i Logistyka, nr 5/2002, s. 11-16.
 • Rutkowski K.: Zintegrowany łańcuch dostaw, doświadczenia globalne i polskie. Wyd. SGH, Warszawa 2000
 • Schary P. B., Skjott-Larsen T.: Zarządzanie globalnym łańcuchem podaży. Wyd. PWN, Warszawa 2002
 • Semenov I., Filina L., Kotowska I., Pluciński M., Wiktorowska-Jasik A.: Zintegrowane Łańcuchy Transportowe, Difin, Warszawa, 2008.
 • Witkowski J.: Zarządzanie łańcuchem dostaw. Koncepcje, procedury, doświadczenia. Wyd. PWE, Warszawa 2003.

 

Magazynowanie i zarządzanie zapasami

 • Fertsch M.: Podstawy zarządzania przepływem materiałów w przykładach. Wyd. ILiM, Poznań 2003.
 • Fijałkowski J.: Technologia magazynowania. Wybrane zagadnienia. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2000.
 • Gubała M., Popielas J.: Podstawy zarządzania magazynem w przykładach. Wyd. IliM, Poznań 2002.
 • Hereijgers E.: Pomoc w kompletacji. Logistyka nr 1/2001, s. 31-32.
 • Kempny D.: Zapasy w systemie logistycznym firmy. Wyd. AE w Katowicach 1993.
 • Krzyżaniak S.,Cyplik P.: Zapasy i magazynowanie. Tom I Zapasy, Tom II Magazynowanie. Wyd. ILiM, Poznań 2007
 • Krzyżaniak S.: Podstawy zarządzania zapasami w przykładach. Instytut Logistyki i Magazynowania, Poznań 2002
 • Kwejt J. (praca zbiorowa): Zarządzanie gospodarką materiałową. PWE, Warszawa 2000.
 • Majewski J.: Informatyka w magazynie. Instytut Logistyki i Magazynowania, Poznań 2006
 • Niemczyk A.: Zapasy i magazynowanie. Wyd. ILiM, Poznań 2007.
 • Sarjusz Wolski Z.: Sterowanie zapasami w przedsiębiorstwie. PWE, Warszawa 2000.
 • Skowronek Cz. (praca zbiorowa): Podstawy gospodarki materiałowej. PWE, Warszawa 2005

 

Podstawy logistyki

 • Abt S., Woźniak H.: Podstawy logistyki. Wyd.UG, Gdańsk 1993
 • Blaik P.: Logistyka. PWE, Warszawa 2004.
 • Chaberek M.: Logistyka - dawne i współczesne płaszczyzny praktycznego jej stosowania [W:] „Pieniądze i Więź", nr 3/1999
 • Ciesielski M. (red.): Logistyka w biznesie. PWE, Warszawa 2006
 • Ciesielski M. (red.): Podstawy wiedzy o logistyce. Wyd. AE Poznań 2004.
 • Dembińska-Cyran I. i in.: Logistyka. Wybrane zagadnienia do studiowania przedmiotu, Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2001
 • Dembińska-Cyran I., Jedliński M., Mikulska B.: Logistyka, Wyd. Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2001
 • Gołembska E.(praca zbiorowa): Kompendium wiedzy o logistyce. PWN, Warszawa-Poznań 2001.
 • Kisperska-Moroń D., Krzyżaniak S. (red.), Logistyka. Wyd. Instytut Logistyki i Magazynowania, Poznań 2009.
 • Kummer S., Weber J.: Logistyka. PWE, Warszawa 2001.
 • Michlowicz E. Podstawy logistyki przemysłowej. Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, Kraków 2002.
 • Mokrzyszczak H.: Logistyka. Podstawy procesów logistycznych. Wyd. Wyższej Szkoły Zarządzania i Finansów w Białymstoku 1998.
 • Szałek B.: Logistyka. Wstęp do problematyki. Wyd. Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 1994.
 • Szpon J., Dębińska-Cyran I., Wiktorowska-Jasik A.: Podstawy logistyki, Wydawca: Stowarzyszenie Naukowe, Instytut Gospodarki i Rynku, Szczecin, 2005.

 

Systemy logistyczne

 • Abt S.: Systemy logistyczne w gospodarowaniu, Wyd. Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Poznań 1997
 • Chaberek M. (red.), Modelowanie procesów i systemów logistycznych. ZN ETL. Wydaw. Uniw. Gdańskiego, cz. I, Gdańsk 2001, cz. II, Gdańsk 2002, cz. III, Gdańsk 2003, Gdańsk 2004, Gdańsk 2005.
 • Chaberek M.: Funkcje logistyki w stymulacji porządku systemów gospodarczych [W:] Modelowanie procesów i systemów logistycznych, cz. V. Praca zbiorowa pod red. M. Chaberka, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2006
 • Chaberek M.: Modelowanie procesów i systemów logistycznych. „Spedycja, Transport Logistyka", nr 11/2004, s.60-62.
 • Chaberek M.: Wybrane makro i mikroekonomiczne aspekty logistyki w systemach gospodarczych [W:] Zeszyty Naukowe Ekonomiki Transportu Lądowego 2002
 • Mańkowski C.: Model referencyjny planowania potrzeb materiałowych. [W:] Modelowanie procesów i systemów logistycznych. Część II. Red. M. Chaberek. Zeszyty Naukowe UG ETL. Nr 24/2002
 • Matalewski M., Konecka S., Fajfer S., Wojciechowski A.: Systemy logistyczne. Instytut Logistyki i Magazynowania, Poznań 2007.
 • Matulewski S., Konecka S., Fajfer A.: Systemy logistyczne. Wyd. ILiM, Poznań 2007.
 • Nowicka-Skowron M.: Efektywność systemów logistycznych. Wyd. PWE, Warszawa 2002
 • Pfhol H. Ch., Systemy logistyczne. Podstawy organizacji i zarządzania, ILiM, Poznań 2001
 • Popończyk A.: Ocena efektywności wdrożenia systemuMRPII. Informatyka nr 6/1997.
 • Reszka L.: Prognozowanie w systemie wsparcia logistycznego przedsiębiorstwa [W:] Modelowanie procesów i systemów logistycznych, cz. VI. Praca zbiorowa pod red. M. Chaberka i A. Jezierskiego, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2007

 

Transport i spedycja

 • Chaberek M.: Stan i rozwój infrastruktury kolejowej w regionie kujawsko - pomorskim na tle krajowego programu modernizacji sieci kolejowej. [W:] Infrastruktura transportowa szansą i i barierą rozwoji regionalnego. Wydaw. Uczelniane WSG, Bydgoszcz 2008 (s.19-36).
 • Ciesielski M., Szudrowicz A.: Ekonomika transportu. Wyd. AE, Poznań 2001.
 • Grzywacz W.: Infrastruktura transportu. WKiŁ, Warszawa 2002.
 • Pawłowska B.: Zewnętrzne koszty transportu, Wyd. Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2000 (rozdziały: 1, 3 i 5 )
 • Rydzkowski W., Wojewódzka-Król K.: Transport. PWN, Warszawa 2000.
 • Sikorski P.M., Zembrzycki T.: Spedycja w praktyce. PWT, Warszawa 2006.
 • Stajniak M., Hajdul M., Foltyński M., Krupa A.: Transport i spedycja. Biblioteka Logistyka, Poznań 2007.
 • Szczepaniak T. (praca zbiorowa): Transport i spedycja w handlu zagranicznym. PWE, Warszawa 2002.
 • Tarkowski J., Irestahl B., Lumsden K.: Transport - Logistyka, Instytut Logistyki i Magazynowania. Poznań 1995
 • Thomson J.H.: Nowoczesna ekonomika transportu. WKiŁ, Warszawa 2006.
 • Wojewódzka-Król K. (red.), Rozwój infrastruktury transportu, Wyd. Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2002

 

Zarządzanie i strategie logistyczne

 • Abt S.: Zarządzanie logistyczne w przedsiębiorstwie. PWE, Warszawa 1998
 • Beier F., Rutkowski K., Logistyka. Wyd. SGH, Warszawa 2004
 • Blaik P. (red.), Systemy i procesy zarządzania logistyczno-marketingowego. Wyd. Uniwersytet Opolski, Opole 2007
 • Chaberek M. Logistyczna obsługa klienta jako źródło przewagi konkurencyjnej na rynku. "Pieniądze i Więź", nr 4(5)/1999. s. 133-155
 • Chaberek M.,. Petrykowska J.: Logistyczne koncepcje w strategiach firm polskich - wyniki badań bezpośrednich. Logistyka przedsiębiorstw w warunkach przemian. Red. naukowy J. Witkowski. Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. O. Langego we Wrocławiu, Nr 944. Wydaw. Akademii Ekonom. we Wrocławiu. PL ISSN 0324-8445, s. 282-297.
 • Chaberek M.: Koncepcja zarządzania logistycznego jako współczesny paradygmat sterowania procesami gospodarczymi. Acta Universitatis Nicolai Copernici. Ekonomia XXX - Nauki Humanistyczno-Społeczne - Zeszyt 341, Toruń 2000 .
 • Chaberek M.: Logistyka - zarządzanie logistyczne - zarządzanie logistyką. „Gospodarka Materiałowa & Logistyka", nr 9/2000, s.198-200
 • Christopher M., Peck H.: Logistyka marketingowa. Wyd. PWE, Warszawa 2005
 • Chruściel D.: Zarządzanie sytuacją kryzysową w polskich przedsiębiorstwach. www.epr.pl
 • Ciesielski M. (red.), Instrumenty zarządzania logistycznego. Wyd. PWE, Warszawa 2006
 • Ciesielski M.: Logistyka w strategiach firm. PWN, Warszawa 1999
 • Ciesielski M.: Strategie logistyczne przedsiębiorstw. Wyd. AE, Poznań 1998
 • Coyle J., Bardi E., Langley C. J. Jr: Zarządzanie logistyczne. PWE, Warszawa 2002.
 • Dembińska-Cyran I. (red.), Zarządzanie logistyczne w warunkach polskich. Wyd. Difin, Warszawa 2004
 • Długosz J. (red.), Zarządzanie logistyczną obsługą klienta. Wyd. Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2005
 • Drucker P.F.: Praktyka zarządzania. Wyd. Czytelnik, Nowoczesność, AE, Kraków1994.
 • Durlik I.: Inżynieria zarządzania. Agencja Wydawnicza PLACET, Warszawa 1996.
 • Fechner I.: Logistyka na progu nowego stulecia. Koncepcje i strategie logistyczne Zeszyt Nr 1/ 2002
 • Jabłoński W. J., Bartkiewicz W.: Systemy informatyczne zarządzania. Klasyfikacja i charakterystyka systemów. Wyd. Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej, Bydgoszcz 2006.
 • Jasiński Z.(red.), Podstawy zarządzania operacyjnego, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2005
 • Johnston R.: Zarządzanie działalnością operacyjną. Analiza przypadków, PWN, Warszawa 2002
 • Kasiewicz S.: Zarządzanie operacyjne w dobie globalizacji, Difin, Warszawa 2002
 • Kempny D.: Logistyczna obsługa klienta. Wyd. PWE, Warszawa 2001
 • Kisperska-Moroń D.: Wpływ tendencji integracyjnych na rozwój zarządzania logistycznego. Wyd. Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 1999
 • Krawczyk S.: Logistyka w zarządzaniu marketingiem. Wyd. AE, Wrocław 1998.
 • Krawczyk S.: Zarządzanie procesami logistycznymi, PWE, Warszawa 2001
 • Matwiejczuk R.: Zarządzanie marketingowo - logistyczne. Wartość i efektywność. Wyd. C.H, Beck, Warszawa 2006.
 • Pfohl H. Ch.: Zarządzanie logistyką. Wyd. ILiM, Poznań 1998
 • Sołtysik M.: Zarządzanie logistyczne. Wyd. Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 2003
 • Śliwczyński B.: Planowanie logistyczne. Wyd. ILiM, Poznań 2007
 • Wiktorowska-Jasik A.: Współczesne koncepcje i metody zarządzania wspomagające zarządzanie logistyczne przedsiębiorstw. V Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Turystyka i ekologia w gospodarce wolnorynkowej”, 2006.
 • Witkowski J. (red.), Strategie i logistyka organizacji sieciowych. Wyd. Akademii Ekonom. we Wrocławiu. Wrocław 2005
 • Witkowski J., Skowrońska A. (red.), Zarządzanie projektami logistycznymi. Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2008.
 • Witkowski J.: Strategia logistyczna przedsiębiorstw przemysłowych. Wyd. AE, Wrocław 1995.

 

Inne

 • Ciesielski M. (red.), Rynek usług logistycznych. Wyd. Difin, Warszawa 2005
 • Rydzkowski W. (red.), Usługi logistyczne. Wyd. IliM, Poznań 2004
 • Długosz J. (red.), Nowoczesne technologie w logistyce. PWE, Warszawa 2009
 • Majewski J.: Informatyka dla logistyki. Wyd. Instytut Logistyki i Magazynowania, Poznań 2006
 • Szyszka G. (red.), Elektroniczna gospodarka w Polsce. Instytut Logistyki i Magazynowania , Poznań 2003.
 • Mindura M. (red.), Logistyka. Infrastruktura techniczna na świecie. Zarys teorii i praktyki. Wydaw. Maciej Mindur, Instytut Technologii Eksploatacji - Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa - Radom 2008. ISSN 1640-6818, ISSN 1896
 • Nowak E.: Logistyka w sytuacjach kryzysowych. Wyd. AON, Warszawa 2005.
 • Tonndorf H. G.: Logistyka w handlu i przemyśle. Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków 1998.

 

Czasopisma i linki